Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN.

Toepassing Algemene Voorwaarden 1.1. De algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever van klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) te accepteren.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes:

 orderbevestiging 2.1. Alle aanbiedingen en offertes van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) zijn vrijblijvend tot op het moment van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de veertien dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), of door betaling van het voorgestelde voorschot dat in de offerte wordt vermeld. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De opdracht/bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot. 2.2 Wanneer door één van andere reden bepaalde onderdelen (codes, templates, plugins,…) niet meer beschikbaar zijn tijdens de aankoop, wordt de klant verwittigd om een nieuwe keuze te maken zonder reden van productie. 2.3 Wordt er één kwaadaardige administratieve kost aangerekend tbv 10? (per onderdeel) voor de aankoop van codes, plugins, thema's,… .

 

Artikel 3. Annulatie van de bestelling:

3.1. De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een compensatie van 10% (met een minimum van 50?) van de samengestelde prijs.

 

Artikel 4. (Op)levering:

4.1. De datum van (op)levering wordt slechts als aanwijzing onduidelijk en bindt DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op een vermindering van de prijsvermindering, noch op de ontbinding van de overeenkomst. 4.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om (digitale) informatie, documenten, originelen, afbeeldingen (tijdig) over te maken en de verbeterde testen (tijdig) te accepteren, of indien de klant nabijgelegen locaties.

 

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten:

5.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30% van het totaalbedrag, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen. 5.2 Bij de oplevering moet het resterend saldo worden betaald van het factuurbedrag. 5.3 Wanneer de geraamde kosten hoger liggen dan 400? kan worden overgegaan naar tussentijdse facturen, bvb. voorschotfactuur = 30%, tussentijdse factuur = 40%, slotfactuur = 30%. 5.4 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be). Elke betaling wordt aangerekend op de oudste factuur, en eerst op de verschuldigde rente en kosten. Toegestane waarschijnlijk bij het niet respecteren van de algemene verkoopvoorwaarden. 5.5 Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt deze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, overwogen met een forfaitaire schadebeding van 12% met een minimum van ?75 en met nalatigheidsinresten van 12% per jaar (Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Bovendien verbetert DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verplichtingen op te schorten totdat de klant de expliciete facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle schulden ineens opeisbaar. 5.6 Bij niet-betaling op de vervaldag van de eerste herinnering/aanmaning worden de gelijkwaardige diensten tijdelijk opgeschort, tot na betaling vd te innen openstaande bedragen. 5.7 Bij niet-betaling op de vervaldag van de tweede herinnering/aanmaning worden alle te vorderen gevorderd via een incassobureau, waarbij alle gemaakte kosten ten laatste worden gelegd van de klant.

 

Artikel 6. Klachten:

Protest van de factuur 6.1. Elk protest dient per gemotiveerde korte/e-mail aan DIGINOMAD OÜ – info@webkust.be – (https://diginomad.be) te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na (op)levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebrek aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief en is betaling verschuldigd.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid:

Algemeen 7.1. DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) zijn middelenverbintenissen. DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te grotendeels aan onvoldoende of foutieve invoer door de klant. 7.2. DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudt ingeval van bedrog. DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) zal, wat ook de oorzaak is, de vorm van het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van succesvolle winst, daling van omzet, handmatige operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van een fout of nalatigheid van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) of een aangestelde. 7.3. De aansprakelijkheid van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs,of het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be). De totale aansprakelijkheid van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval . 7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers (ontwikkelaars plugins, thema's, codes, hosting,…) betreft, consistentt DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te accepteren voor hun producten of diensten. 7.5 DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) kan toekomstige websites/webshops GDPR-ready ontwikkelen, maar DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betekenisvolle teksten ivm GDPR en cookiebeleid.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid software:

8.1. Onverminderd artikel 7, opbrengsten inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig gegarandeerd worden, dit zowel vanwege externe factoren (stroomuitval of ?storing, blikseminslag,?) als factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en applicatiesoftware,?), zodat er onverwacht verlies van (zelfs alle) programma's en/of gegevens kunnen optreden. De klant verbindt zich daardoor aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de waarschuwing en de herstelling van gegevens te installeren.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten:

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met hoeveel van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo?s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening van model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, inclusief rechten op databanken, computerprogramma's en halfgeleiders. 9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (mn de layout van de website, hoofdnavigatie) in principe niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw meerdere bij andere door DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) uitgeschakeld sites. 9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de deur DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) creëerdee website visueel aan de klant. Deze overdracht brengt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en ?vormen, voor de gehele duur van het beperkte recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website duidelijk foto?s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) werden verwijderd van een website die online foto?s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto?s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) verstrekte geen enkele garantie met betrekking tot deze foto?s en illustraties. 9.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) is niet exclusief toe aan DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) of een derde waarmee DIGINOMAD OÜ (https://diginomad. be) hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), en onder opschortende voorwaarden van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software . Het is de klant verboden om sublicenties aan derden te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren. 9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) te allen tijde respecteren en onvoldoende leveren om die rechten te beschermen. De klant zal DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) onmiddellijk in kennis stellen van iedere beïnvloede door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) waarvan hij kennis neemt.

 

Artikel 10. Hostingdiensten:

10.1. Voor de hosting werkt DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) samen met een gespecialiseerde hostingpartner. 10.2. De hostingdiensten worden door DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) aan de klant jaarlijks betaald, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Als de klant deze dienst wenst te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per mail te melden uiterlijk één maand voor de vervaldatum van de hosting. Bijtijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

 

Artikel 11. Domeinnaam:

11.1. Als de klant een domeinnaam bestelt via DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) staat als agent in het beheer van de domeinnaam voor de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding vergoeding aan DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be). Deze beheersovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per korte of per mail worden opgezegd uiterlijk twee maanden voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

 

Artikel 12. Onderhoud:

12.1. Onder onderhoud wordt verstaan, het up-to-date houden van het technische gedeelte van de website tegen hacking (sjablonen, plug-ins,?), dit eenvoudig wanneer er nieuwe updates worden uitgebracht door de ontwikkelaars van deze onderdelen. Uiteraard is DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), niet verantwoord wanneer bepaalde onderdelen niet meer ondersteund/geüpdated worden door de externe ontwikkelaars, of indien technische gebreken of schade ontstaan (al dan niet tijdens een update) door bepaalde plugin(s) ), thema's,… van een externe ontwikkelaar. 12.2 Deze dienst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Als de klant deze dienst wenst te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per mail te melden tien laatste één maand voor de vervaldatum van de hosting. Bijtijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

 

Artikel 13. Beëdiging van de overeenkomst:

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post/per mail aangetekende ingebrekestelling, heeft DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) het recht om fout (i ) de overeenkomst te schorsen voordat de klant zijn verplichtingen is nagekomen, of (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. 13.2. Bij het oplossen van de overeenkomst zal de klant alle door DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) vaste diensten betalen, plantaardige kosten die DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) moet maken als gevolg van deze verlies, vermeerderd met een forfaitaire compensatie van 30% van het bedrag dat DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) nog niet had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou worden uitgevoerd. Het goedkope betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be). Bovendien vergroot DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) het recht om een hogere compensatie te vorderen indien zij bewijs bevat dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald. 13.3. Niettemin elke partij om aan de andere partij een beperkte termijn te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verbeteren, en om steeds eerst te zoeken naar een minimale regeling.

 

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de mogelijke en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de oplossing van de overeenkomst, geheim te houden en eenvoudig te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Er zal een vergoeding van ?5000 worden betaald aan Diginomad OÜ binnen de maand als mannen informatie doorspeelt.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens:

15.1. Voor de zover klantpersoonsgegevens verwerkt op de server van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), heeft DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant heeft de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze natte, integraal na te leven. 15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) persoonsgegevens van de door de klant herhaaldelijk contactpersonen. De details van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ?klantenbeheer?, dwz om met de klant in contact te treden mbt de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering mbt hun gegevens.

 

Artikel 16. Referentie:

16.1. De klant gaat akkoord dat de door DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) voor de klant bezocht website, plugin,.. wordt opgenomen in het referentieportfolio van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be).

 

Artikel 17. Overmacht:

17.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere waterdichte gebeurtenissen DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) geen controle heeft, bevrijden DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verplichtingen, zonder recht op enige prijsvermindering van de compensatie voor de klant.

 

Artikel 18. Nietigheid:

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) en de klant de nietige besluiten vervangen door een andere voorwaarden die het doel en de strekking van de nietige zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht ? bevoegde rechtbank:

19.1. Het recht van Estland, Tallin is van toepassing op de overeenkomsten van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be). Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal slecht zijn door de autoriteit rechtbank te Tallin in Estland.

 

Artikel 20. De creatie van onderscheidendestekens:

20.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u. 20.2. Wij willen u wel wijzen dat DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. Wij raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om bepaalde tekens niet eerder door derden te gebruiken of geregistreerd als merk. 20.3. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te identificeren nu soortgelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis afgeleid. 20.4. We willen graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden geaccepteerd.

 

Artikel 21. Communicatie:

21.1 Zowel DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) als de opdrachtgever aanvaardt elektronische communicatie (E-mail, WhatsApp en Messenger) als rechtsgeldig bewijsmiddel.

Laatst gewijzigd 28 augustus 2023.


Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van DIGINOMAD OÜ, gelegen op https://diginomad.be.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden minimaal. Blijf https://diginomad.be niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

 

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online persoonlijke ervaring te maken. Door https://diginomad.be te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

 

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies kunnen uniek worden toegewezen aan jou en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein waarop de cookie aan je is uitgegeven.

 

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om geaccepteerde cookies te accepteren of om te begrijpen. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, vooraf ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden gelijktijdig, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde diensten als je soortgelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoweergavevenster van derden dat functioneert op onze website.

 

Licentie:

Behalve anders vermeld, bezit DIGINOMAD OÜ en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op https://diginomad.be. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang tot vanaf https://diginomad.be voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

 

Je mag geen:

Materiaal van https://diginomad.be kopiëren of opnieuw publiceren

Materiaal van https://diginomad.be verkopen, verhuren of in sublicentie geven

materiaal van https://diginomad.be reproduceren, dupliceren of kopiëren

Herdistribueren van inhoud van https://diginomad.be

 

Deze overeenkomst begint wanneer de klant van Diginomad de offerte heeft ondertekend.

 

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om begrip en informatie over bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. DIGINOMAD OÜ gefilterd, bewerkt, gepubliceerd of gedeeltelijk geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Er zijn geen beslissingen genomen en een bevestiging van DIGINOMAD OÜ, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen bereikten de bereikte resultaten en de vooruitgang van de persoon die zijn verwachtingen en verwachtingen bereikten. Voor zover toegestaan ??door de toepasselijke wetgeving, is DIGINOMAD OÜ niet aansprakelijk voor de opmerkingen van enige aansprakelijkheid, schade van kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

 

DIGINOMAD OÜ bewaart zich het recht voor alle opmerkingen te controleren en alle onduidelijkheden te verwijderen die als ongepast of volledigend kunnen worden bekeken of die opgenomen op deze algemene voorwaarden.

 

Je verborgen en besloten dat:

Je hebt de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschreven over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

 

De opmerkingen maken geen verwijdering op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;

 

De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of handleiding onwettig materiaal, wat een beveiliging op de privacy is.

 

De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te bestaan.

 

Hiermee verleen je DIGINOMAD OÜ een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

 

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Overheidsinstanties;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; nl

Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

 

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties van andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet tien succesvolle sponsoring, bekrachtiging of bevestiging van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) verleden binnen de context van de site van de verbindende partij.

 

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

dot.com-gemeenschapssites;

verenigingen van andere groepen die goede doelen vertegenwoordigingen;

online directory-distributeurs;

internetportalen;

accountants-, advocaten- en adviesbureaus; nl

onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

 

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ??er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van DIGINOMAD OÜ; nl (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

 

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen tien aanzienlijk hogere sponsoring, bevestiging van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) verleden binnen de context van de site van de verbindende partij.

 

Als je een van de organisaties bent die genoemd worden in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons deze hoogte stellen door een e-mail te sturen naar DIGINOMAD OÜ. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, neem contact op met de URL van je site, een lijst met alle URL's van je naar onze website willen linken en een lijst met de URL's op onze site die je wilt vermelden. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

 

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; van

Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt verwezen wordt gelinkt; van

Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt verwezen, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de bijbehorende partij.

Het gebruik van het logo van DIGINOMAD OÜ van ander artwork is niet toegestaan ??voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

 

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle inhoud van uw website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) naar een website verschijnen die geïnterpreteerd kan worden als laatste, obsceen of crimineel, of die schoner maken, vervangend schendt of pleiten voor de vernietiging of andere verbroken van rechten van derden.

 

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht om te vragen dat je alle links van een bepaalde link naar onze website verlaat. Je stemt ermee in om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment om te wijzigen. Door verder te gaan naar onze website om te linken, ga je overeengekomen akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor links.

 

Verwijderen van links van onze website:

Als je een link op onze website vindt om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact opnemen met ons beslissen en ons deze hoogte stellen. We zullen vragen om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

 

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid van spoedig, noch zorgen we ervoor dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

 

Vrijwaring:

Voor zover maximaal toegestaan ??door de bijbehorende wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel oorzaak of uitsluiten;

beperking of uitsluiting van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze ongeldige voorstelling van zaken;

een van onze of jouw verantwoordelijkheden beschreven op een manier die niet is toegestaan ??onder de toepasselijke wetgeving; van

sluit een van onze of uw aansprakelijkheid uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en beperkingenbepalingen van aansprakelijkheid opgenomen in deze Sectie en ouderlingen in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de betreffende paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheid die de verzekering van de disclaimer regelt, inclusief de aansprakelijkheid die uit een contract wordt vernomen, onrechtmatige daad en voor de vernietiging van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies van schade van welke aard dan ook.

 

Prijswijzigingen:

Diginomad OÜ kan haar prijzen één keer per jaar herzien en aanpassen in functie van de index van de consumptieprijzen of een andere index gerelateerd aan de diensten die Diginomad OÜ aanbieden aan zijn klanten.

 


Bedrijf: Diginomad OÜ

Adres: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415

Reg. code: 16220548

BTW: EE102369199