TERMS AND CONDITIONS

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN.

Toepassing Algemene Voorwaarden 1.1. De algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever of klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) te aanvaarden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes:

 orderbevestiging 2.1. Alle aanbiedingen en offertes van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de veertien dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), of door betaling van het voorgestelde voorschot die in de offerte wordt vermeldt. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De opdracht/bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot. 2.2 Wanneer door één of andere reden bepaalde onderdelen (codes, templates, plugins,…) niet meer beschikbaar zijn tijdens de aankoop wordt de klant verwittigd om een nieuwe keuze te maken zonder reden van schadevergoeding. 2.3 Er wordt een éénmalige administratieve kost aangerekend tbv 10€ (per onderdeel) voor de aankoop van codes, plugins, themes,… .

 

Artikel 3. Annulatie van de bestelling:

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 50€) van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 4. (Op)levering:

4.1. De datum van (op)levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. 4.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om (digitaal) informatie, documenten, originelen, afbeeldingen (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

 

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten:

5.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30% van het totaalbedrag, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen. 5.2 Bij de oplevering dient het resterend saldo te worden betaald van het factuurbedrag. 5.3 Wanneer de geraamde kosten hoger liggen dan 400€ kan worden overgegaan naar tussentijdse facturen, bvb. voorschotfactuur = 30%, tussentijdse factuur = 40%, slotfactuur = 30%. 5.4 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be). Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden. 5.5 Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt deze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 12% met een minimum van €75 en met nalatigheidsintresten van 12% per jaar (Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Bovendien behoudt DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. 5.6 Bij niet-betaling op de vervaldag van de eerste herinnering/aanmaning worden de afgenomen diensten tijdelijk opgeschort, tot na betaling vd te innen openstaande bedragen. 5.7 Bij niet-betaling op de vervaldag van de tweede herinnering/aanmaning worden alle te vorderen bedragen gevorderd via een incassobureau, waarbij alle gemaakte kosten ten laste worden gelegd van de klant.

 

Artikel 6. Klachten:

Protest van de factuur 6.1. Elk protest dient per gemotiveerde brief/email aan DIGINOMAD OÜ – hello@diginomad.be – (https://diginomad.be) te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na (op)levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid:

Algemeen 7.1. DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) zijn middelenverbintenissen. DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. 7.2. DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) of een aangestelde. 7.3. De aansprakelijkheid van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be). De totale aansprakelijkheid van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. 7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers (ontwikkelaars plugins, themes, codes, hosting,…) betreft, aanvaardt DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. 7.5 DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) kan toekomstige websites/webshops GDPR-ready ontwikkelen, maar DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoudelijke teksten ivm GDPR en cookiebeleid.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid software:

8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten:

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders. 9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de layout van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) ontwikkelde sites. 9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties. 9.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) of een derde waarmee DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren. 9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) waarvan hij kennis neemt.

 

Artikel 10. Hostingdiensten:

10.1. Voor de hosting werkt DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) samen met een gespecialiseerde hostingpartner. 10.2. De hostingdiensten worden door DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) aan de klant jaarlijks verstrekt, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per mail te melden uiterlijk één maand voor de vervaldatum van de hosting. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

 

Artikel 11. Domeinnaam:

11.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be). Deze beheersovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per brief of per mail worden opgezegd uiterlijk twee maanden voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

 

Artikel 12. Onderhoud:

12.1. Onder onderhoud wordt verstaan, het up-to-date houden van het technische gedeelte van de website tegen hacking (templates, plugins, …), dit enkel wanneer er nieuwe updates worden uitgebracht door de ontwikkelaars van deze onderdelen. Uiteraard is DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), niet aansprakelijk wanneer bepaalde onderdelen niet meer ondersteund/geüpdated worden door de externe ontwikkelaars, of indien technische gebreken of schade ontstaat (al dan niet tijdens een update) door bepaalde plugin(s), themes,… van een externe ontwikkelaar. 12.2 Deze dienst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengt. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per mail te melden ten laatste één maand voor de vervaldatum van de hosting. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

 

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst:

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post/per mail aangetekende ingebrekestelling, heeft DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. 13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) verleende diensten betalen, alsook de kosten die DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be). Bovendien behoudt DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijs bevat dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald. 13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Er zal een vergoeding van €5000 worden betaald aan Diginomad OÜ binnen de maand als men informatie doorspeelt.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens:

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), heeft DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven. 15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

 

Artikel 16. Referentie:

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) voor de klant ontwikkelde website, webshop, logo, plugin,.. wordt opgenomen in het referentieportfolio van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be).

 

Artikel 17. Overmacht:

17.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) geen controle heeft, bevrijden DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be), voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

 

Artikel 18. Nietigheid:

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank:

19.1. Het recht van Estonia, Tallin is van toepassing op de overeenkomsten van DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be). Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Tallin in Estonia.

 

Artikel 20. De creatie van onderscheidingstekens:

20.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u. 20.2. We willen er u wel op wijzen dat DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk. 20.3. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt. 20.4. We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt.

 

Artikel 21. Communicatie:

21.1 Zowel DIGINOMAD OÜ (https://diginomad.be) als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie (E-mail, WhatsApp en Messenger) als rechtsgeldig bewijsmiddel.

Laatst gewijzigd 7 januari 2024.


Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van DIGINOMAD OÜ, gelegen op https://diginomad.be.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf https://diginomad.be niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

 

 

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit DIGINOMAD OÜ en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op https://diginomad.be. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf https://diginomad.be voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

 

Je mag geen:

Materiaal van https://diginomad.be kopiëren of opnieuw publiceren

Materiaal van https://diginomad.be verkopen, verhuren of in sublicentie geven

materiaal van https://diginomad.be reproduceren, dupliceren of kopieren

Herdistribueren van inhoud van https://diginomad.be

 

Deze overeenkomst begint wanneer de klant/abonnee van Diginomad OÜ de offerte ondertekend.

 

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. DIGINOMAD OÜ filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van DIGINOMAD OÜ, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is DIGINOMAD OÜ niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

 

DIGINOMAD OÜ behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

 

Je garandeert en verklaart dat:

Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

 

De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;

 

De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.

 

De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

 

Hierbij verleen je DIGINOMAD OÜ een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

 

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Overheidsinstanties;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en

Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

 

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

 

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

dot.com-gemeenschap sites;

verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

online directory-distributeurs;

internetportalen;

accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en

onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

 

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van DIGINOMAD OÜ; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

 

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

 

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar DIGINOMAD OÜ. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

 

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van DIGINOMAD OÜ of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

 

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

 

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

 

Verwijdering van links van onze website:

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

 

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

 

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

 

Prijs wijzigingen:

Diginomad OÜ kan haar prijzen één keer per jaar herzien en aanpassen in functie van de index van de consumptieprijzen of een andere index en inflatie gerelateerd aan de diensten die Diginomad OÜ aanbiedt aan zijn klanten.

 

 

Opgesteld te………….………………………………. op ………….…………………………….. in twee originele exemplaren. Iedere Partij
verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

De handtekening moet telkens worden voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”.

Voor DIGINOMAD OÜ

Handtekening

 

……………………………………………..

 

 

Voor de Abonnee (handtekening)

Naam ……………………………………..

Voornaam………………………………..

BTW nummer…………………………..

 

Handtekening…………………………..

 


Company: Diginomad OÜ

Address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415

Reg. code: 16220548

VAT: EE102369199

Bij Diginomad begrijpen we de unieke uitdagingen van uw bedrijf en bieden we gepersonaliseerde digitale oplossingen die uw online aanwezigheid versterken en uw bedrijf laten groeien.

Vergelijk Diginomad

}

Maandag - Vrijdag

09:00 - 17:00

p

Zaterdag - Zondag

Enkel support

Booking Systeem

In een wereld waar tijd gelijk staat aan geld, is efficiëntie van cruciaal belang voor elk bedrijf. Of u nu een hotel runt, een psychologiepraktijk heeft of een ander soort servicebedrijf leidt, een betrouwbaar booking systeem kan het verschil maken. In dit artikel verkennen we de voordelen en toepassingen van een geavanceerd booking systeem dat ontworpen is om aan de diverse behoeften van verschillende bedrijfstakken te voldoen.

 

© 2024 Diginomad | Design by Diginomad | Alle rechten voorbehouden

× Chat Available from 10:00 to 20:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday